Valdomos technologijos


TECHNINIAI DUOMENYS
 
Kauno elektrinės principinė schema
1ke-schm-s
 
Elektrinėje veikia:
  • trys garo katilai, kurių kiekvieno našumas 420 t/h;
  • dvi garo turbinos: pirmoji - su 60 MW galios vandeniliu aušinamu generatoriumi turi termofikacinio ir pramoninio garo nuvedimus, antroji - su 110 MW galios vandeniliu aušinamu generatoriumi turi termofikacinio garo nuvedimą; 
  • keturi vandens šildymo katilai, kurių kiekvieno našumas 100 Gcal/h; 
  • vienas 180 Gcal/h našumo vandens šildymo katilas; 
  • vienas elektrodinis 40 MW galios garo katilas.
2turbina
3turbogen
 
Katilai kūrenami dujomis ir mazutu. Mazutui laikyti įrengtas mazuto ūkis, turintis 60 000 m3 bendros talpos metalinius rezervuarus. Sumontuoti dar du metaliniai rezervuarai, kiekvienas po 30 000 m3 talpos.
 
4mazut
5ausintuve
 
Atviroje 110 kV skirstykloje yra trys šynų sistemos - dvi darbinės ir viena apeinamoji. Elektrinės reikmėms skirtos 6 kV ir 0,4 kV uždaros elektros energijos skirstyklos, sumontuotos iš komplektinių narvelių. Šiuo metu 110kV skirstykla yra AB ,,Lietuvos energija“ nuosavybė. UAB ,,Energijos sistemų servisas“ personalas teikia 110kV skirstyklos eksploatavimo paslaugą.
 
Gamybos reikmėms vanduo imamas iš Kauno marių. Elektrinėje sumontuoti 274 m3/h našumo nudruskinto bei 728 m3/h našumo chemiškai valyto vandens paruošimo įrenginiai. Chemiškai paruoštas vanduo, priklausomai nuo jo kokybinių rodiklių, naudojamas garui gaminti arba šilumos tinklams papildyti. Kondensatoriams aušinti įrengta apytakinė vandens sistema su aušinimo bokštu ir cirkuliaciniais siurbliais. Geriamąjį vandenį buities reikmėms tiekia Kauno miesto vandentiekis.
 
VALDYMAS
 
Kauno elektrinėje pagrindiniai įrenginiai valdomi iš valdymo pultų, kuriuose įrengti kontrolės matavimo prietaisai, valdymo raktai, valdymo kompiuteriai, signalizacijos švieslentės. Elektrinėje įrengtos technologinių įrengimų valdymo ir informacinė įvairių elektrinės parametrų surinkimo bei stebėjimo sistemos.
 
gvp-s
kestmind-s
Kompiuterizuota valdymo sistema sudaryta iš programuojamų loginių valdiklių (PLC), ryšio tinklo ir valdymo kompiuterių su specialia programine įranga (SCADA). PLC surenka parametrų matavimų duomenis, sklendžių padėtis ir kitą informaciją apie valdomą objektą. Gauti duomenys apdorojami ir ryšio tinklu perduodami valdymo kompiuteriui. Valdymo kompiuteris išsaugo matavimus duomenų bazėse, formuoja aliarmų pranešimus, mnemoschemų pagalba operatoriui atvaizduoja valdomą objektą ir perduoda operatoriaus suformuotas valdymo komandas į PLC. Elektrinėje naudojami firmos „Modicon“ PLC modeliai – „Quantum“, „Compact“ ir „Momentum“. Duomenys perduodami Modbus Plus ir Modbus-TCP/IP ryšio tinklais į valdymo kompiuterius su SCADA „Monitor Pro V7.2“ programine įranga. Šiuo metu į 21 PLC kas sekundę paduodama apie 500 analoginių ir apie 1500 diskretinių signalų. Operatoriai turi 12 kompiuterizuoto valdymo darbo vietų.
 
keturi-mon-s

Informacinėje stebėjimo sistemoje kas 1 minutę registruojama apie 500 elektros gamybos, termofikacinio vandens, pramoninio garo, gamybinio vandens, dujų, mazuto ir kitų elektrinės darbui svarbių parametrų. Ši sistema operatyviai apdoroja surinktą informaciją ir atvaizduoja gautus duomenis lentelių ir grafikų forma, leidžia spausdinti ataskaitinius dokumentus. Nuolatinė parametrų kontrolė leidžia budinčiam personalui parinkti optimalų elektrinės darbo režimą. Elektrinės budinčiam personalui įrengta 15 šios sistemos kompiuterizuotų darbo vietų.
 
kauno-el-s
 
 

gaumina