Aplinkosauga


Šiuo metu bendrovė teikia operatoriaus paslaugas UAB Kauno termofikacijos elektrinė, kuriai priklauso didžiausias stacionarus aplinkos oro taršos šaltinis Kauno mieste – Kauno elektrinė. Eksploatuodama šį sudėtingą, tampriai su kitomis miesto, bei šalies bendrovėmis integruotą šilumos ir elektros energijos gamybos ūkį, įmonė eksploatuojamame objekte siekia  užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos teisės aktų, bei aktualių Europos Sąjungos direktyvų įgyvendinimą.
 
Įmonė remdamasi savo specialistų ilgamete patirtimi ir žiniomis, visapusiškai rūpinasi įprastinių aplinkos oro teršalų, bei Šiltnamio dujų išmetimo į atmosferą mažinimu, natūralių vandens telkinių kokybės apsauga, gamtinių išteklių tausojimu, racionaliu pagalbinių medžiagų naudojimu ir gamybos procesų efektyvumo didinimu, tuo stengdamasi įnešti ir savo indėlį  į aplinkinės bendruomenės gyvenamosios aplinkos gerinimą.
 
Disponuodama oro taršos tyrimų ir vandenų tyrimų laboratorijomis, turinčiomis Aplinkos apsaugos agentūros leidimą atlikti stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų tyrimus, bei nuotekų, paviršinio ir požeminio vandens tyrimus reguliariai tiria eksploatuojamų objektų skleidžiamą taršą ir jos įtaką atskiriems aplinkos komponentams. Savo veikloje nuolat tobulindama naudojamus darbo metodus, diegdama prevencines priemones ir ugdydama darbuotojų aplinkosauginį sąmoningumą, bendrovė siekia minimizuoti neigiamą įtaką aplinkai ir vadovaujasi švarios aplinkos išsaugojimo ateities kartoms principu.
 
Gyventojų informavimo pramoninių avarijų Kauno elektrinės mazuto ūkyje atvejais ir susipažinimo su pavojingo objekto saugos ataskaita tvarkos aprašą galite peržiūrėti čia.
 
 

gaumina