LT | EN | RU  Svetainės žemėlapis

Mūsų kvalifikacija


Aukštos kvalifikacijos  specialistai – mūsų sėkmės formulė!
 
Konkurencingas UAB „Energijos sistemų servisas” paslaugas užtikrina aukštos kvalifikacijos specialistai. Aukštąjį išsilavinimą turi 43 proc. darbuotojų, aukštesnįjį – 21 proc., vidurinį – 36 proc.
 
Kitas reikšmingas kvalifikaciją nusakantis rodiklis – darbo stažas energetikoje. Bendrovėje dirba patyrę darbuotojai – dirbantys daugiau nei 10 metų sudaro 74 proc. Tai sąlygoja darbo specifika, kai geram specialistui darbo vietoje parengti reikia keleto metų.
 
Nuolatiniam ir sistemingam darbuotojų kvalifikacijos kėlimui bendrovėje skiriamas ypatingas dėmesys. Personalo kvalifikacijos kėlimo sistema susideda iš trijų dalių:
  • privalomas mokymas - technologijos įsisavinimas, kuris leidžia darbuotojams atlikti savo darbą, egzaminai, atestacijos pagal norminių aktų reglamentuotus reikalavimus pareigybei;
  • profesinės kvalifikacijos kėlimas – mokymas, siekiant papildyti profesines ir specialiąsias žinias bei įgūdžius, plačiau susipažinti su įrengimų darbo specifika, norminiais aktais ir kt.
  • asmeninės ir profesinės kompetencijos tobulinimas – seminarai, konferencijos, įsisavinant naujas žinias ar technologijas.
Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas yra priemonė panaudoti ir didinti turimą darbuotojų potencialą ir sugebėjimus prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos sąlygų. Todėl ESS kvalifikacijos kėlimą laiko viena efektyviausių investicijų į žmogiškuosius išteklius sferų.
 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atestatu Nr.3528 suteikta teisė atlikti statinio ir statinio dalies statybos darbus.
Statinių kategorijos: neypatingi statiniai.
Statinių grupės: gyvenamieji, viešojo naudojimo ir kitos ūkinės veiklos pastatai.
Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai, specialieji statybos darbai, mechanikos darbai - pastatų šildymas, vėdinimas; elektrotechnikos darbai iki 1000 V įtampos.
 
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
NEPRIKLAUSOMO ELEKTROS ENERGIJOS TIEKĖJO LICENCIJA
Nr.L1-NET-18
 
Radiacinės saugos centro
VEIKLOS SU JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS LICENCIJA
Nr.1071
 
Aplinkos apsaugos agentūros
LEIDIMAS Nr.1AT-1 Aplinkos ir jos taršos šaltinių laboratoriniams matavimams atlikti
LEIDIMAS Nr. 1AT-123 Atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų iš aplinkos tyrimą
 
Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos
ATESTATAS eksploatuoti elektros įrenginius Nr.E-0552
ATESTATAS eksploatuoti naftos ir naftos produktų įrenginius Nr.N-0062
ATESTATAS eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas Nr.T-0300
ATESTATAS eksploatuoti gamtinių dujų įrenginius Nr.GD-0094
 
Techninės priežiūros tarnybos išduoti liudijimai:
LIUDIJIMAS Nr.184-06 Remontuoti slėginius vamzdynus
LIUDIJIMAS Nr.183-06 Remontuoti garo katilus, kurių darbo slėgis iki 14 Mpa, mašumas iki 420 t/h, ir vandens šildymo katilus, kurių darbo temperatūra iki 150°C,o galia iki 209MW
LIUDIJIMAS Nr.181-06 Montuoti ir remontuoti slėginius indus
LIUDIJIMAS Nr.182-06 Remontuoti iki 30 000m3 (imtinai) tūrio metalines naftos ir naftos produktų talpyklas.
 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr.1/105 (išduota LR Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento)
 
Elektros energijos nepriklausomo tiekėjo licencija Nr.L1-NET-18 ( pratęsimas )
 
 
 

gaumina